головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2007   Число: #1(22)
пошук по сайту
Карпенко Світлана - Сучасний стан шкільництва у східній діаспорі: проблеми та перспективи (на прикладі українських освітніх закладів Казахстану)

Порушуючи проблеми зарубіжного шкільництва, акцентується увага на специфіці східної діаспори, зокрема українських осередків Республіки Казахстан.

Ключові слова: Міжнародний конгрес «Українська освіта у світовому просторі», східна діаспора, школа національного відродження, проблеми, перспективи.

Акцентируя внимание на проблемах украинских школ зарубежья, раскрывается специфика образования в восточной диаспоре, в частности украинских центров Республики Казахстан.

Ключевые слова: Международный конгресс «Украинское образование в мировом пространстве», восточная диаспора, школа национального возрождения, проблемы, перспективы.

Problems of foreign schooling, its specificity in east Diaspora by the example of Ukrainian schooling in Kazakhstan republic are displayed in the article.

Key words: An international congress “Ukrainian education in the world”, east Diaspora, school of national revival, problems, perspectives.

читати далі »

Савдик Марія - Програма і методи навчання українців у недільних школах Великобританії

Стаття-звернення висвітлює стан, розвиток і проблеми сучасного українського шкільництва у Великобританії.

Ключові слова: освіта, педагогіка, Україна, Великобританія, школа, методи, програма, держава, політика.

Статья-обращение знакомит нас с положением, развитием и проблемами современных украинских воскресных школ в Англии.

Ключевые слова: образование, педагогика, Украина, Великобритания, школа, методы, программа, государство, политика.

The article gives us information about situation, development and some problems of current Ukrainian Sunday schools of Great Britain.

Key words: education, pedagogic, Ukraine, Great Britain, Sunday schools, methods, program, state, politic.

читати далі »

Пилипчук Валентин - Стан та перспективи розвитку української освіти в Росії

У статті робиться спроба проаналізувати стан української освіти в Росії, показати основні проблеми, пов’язані з освітою, що існують у цій країні.

Ключові слова: освіта, недільна школа, українська мова, російська мова, підручники.

В статье делается попытка проанализировать украинское образование в России, показать главные проблемы, связанные с образованием, которые существуют в этой стране.

Ключевые слова: образование, воскресная школа, украинский язык, русский язык, учебники.

The situation with Ukrainian language in Russia is analyzed in the article, there is also an attempt to display the main problems, connected with education, which are in the country.

Key words: education, Sunday school, Ukrainian language, Russian language, books.

читати далі »

Якімова Антоніна - Просвітницька місія української еміграції у Болгарії

У статті висвітлюється історія появи, функціонування та розвитку української діаспори в Болгарії, оцінюється й аналізується її творчий внесок у болгарську культуру.

Ключові слова: діаспора, Україна, Болгарія, культура, товариство, університет, еміграційна хвиля.

В статье раскрывается история появления, функционирования и развития украинской диаспоры в Болгарии, оценивается и анализируется ее творческий вклад в болгарскую культуру.

Ключевые слова: диаспора, Украина, Болгария, культура, объединение, университет, эмиграционная волна.

History of appearing, functioning and development of Ukrainian Diaspora in Bulgaria is discovered in the article; its creative contribution into Bulgarian culture is appreciated and analyzed there.

Key words: Diaspora, Ukraine, Bulgaria, culture, association,university, emigration wave.

читати далі »

НДІУ - Третя міжнародна наукова конференція

"Українська діаспора: історичні пошуки, еміграційні явища, культурно-мистецькі набутки, функціонування наукових установ"

читати далі »

Бокотей Наталія - Регіональна вчительська конференція шкіл українознавства

14 жовтня 2006 р. у Клівленді відбулася Регіональна вчительська конференція шкіл українознавства (Детройт – Клівленд – Чикаго), організатором якої була Школа українознавства ім. Тараса Шевченка Українського православного собору св. Володимира (м.Парма, Огайо). Гостей-освітян тепло вітали у Свято-Троїцькій парафіяльній залі, наданій безплатно парафією Української православної церкви св. Трійці в м.Норт Роялтоні, Огайо (голова парафіяльної управи – Анна Турко, настоятель – о. Богдан Згоба).

читати далі »

Ключковська Ірина - Україна – діаспора: новий формат стосунків

У статті розкрито сучасний процес розвитку стосунків України та закордонного українства по вертикалі та горизонталі.

Ключові слова: діаспора, закордонне українство, новий формат стосунків, консолідуючий чинник, перспективи, громадська організація, церква.

В статье представлено современное развитие взаимоотношений Украины и украинцев зарубежья по вертикали и горизонтали.

Ключевые слова: диаспора, украинцы зарубежья, новый формат отношений, консолидирующий фактор, перспективы, общественная организация, церковь.

Modern development of mutual relations between Ukraine and Ukrainians of the foreign countries upright and aflat are presented here.

Key words: diaspora, Ukrainians of the foreign countries, new format of mutual relations, factor of consolidation, prospects, social organization, church.

читати далі »

Исакадзе-Kротенко Ираида - "Украинская фемида" К. Гамсахурдиа в контексте современного диалога украинской и грузинской литератур и культур

В 30-х годах XX века грузино-украинский диалог литератур и культур приобрел совершенно новый теоретический и историко-функциональный характер. «Украинская Фемида» К. Гамсахурдиа написана с учетом современного теоретического, культурологического и историко-функционального контекста. В статье обращено внимание на проблемы перевода, истории создания произведения, а также бытования текста в истории литературы 30-х годов. Особенно подчеркиваются аспекты дальнейших исследований очерка, его перевода в общем, диалога украинской и грузинской литератур и культур.

Ключевые слова: национальное самоопределение, деидеологизированная литературная реальность, внутренний эмигрант, идеологическая реабилитация.

In 30-s of the XX century Georgian-Ukrainian interaction of literatures and cultures got completely new theoretical and historical-functional character. “Ukrainian Femida” by K. Hamsakhurdia was written with account of modern theoretical, culturological and historical-functional context. In the article an author paid attention to the problems of interpretation and to the history of creation of the work and its being in the literature of 30-s.

Key words: national self-determination; de-ideological literature reality; internal emigrant; ideological reabilitation.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet