головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2009   Число: #3(32)
пошук по сайту
Пасемко Іван - Україна на сторінках «Itinerarium» (1708 – 1709) словацького євангеліста Даніела Крмана

У статті йдеться про епоху кінця ХVII – початку ХVIII ст. Шведський король Карл ХІІ, здійснюючи на початку ХVIII ст. похід проти Росії, за порадою окремих своїх генералів, змінив плани, повернув в Україну, прямуючи до Полтави. Тут 8 липня 1709 р. завершилась остаточна битва між шведськими та російськими військами. Поразка шведського короля Карла ХІІ була водночас і поразкою Івана Мазепи – не вдалася його спроба відновити незалежність України. Матеріали статті базуються на «Подорожньому щоденнику» Даніела Крмана – словацького єпископа, котрий угорськими євангелістами і був скерований до похідної резиденції Карла ХІІ.

Ключові слова: Даніел Крман, «Подорожній щоденник», лютерани Австрійської імперії, українці («козаки», руські, русини, руси), поляки, білоруси, росіяни («московити»), Іван Мазепа, король Карл ХІІ, Іван Дзюба, Микола Неврлий, Полтавська битва, Хуст, Мукачеве, Ужгород, Пряшів.

Украина на страницах «Itinerarium» (1708 – 1709) словацкого евангелиста Даниэла Крмана

В статье речь идет об эпохе конца ХVII – начала ХVIII века. Шведский король Карл ХII, осуществляя в начале ХVIII в. поход против России, по советам отдельных своих генералов, изменил планы, повернул в Украину, направляя свои войска на Полтаву. Здесь 8 июля 1709 г. свершилась окончательная битва между шведскими и российскими войсками. Поражение шведского короля Карла ХІІ было одновременно поражением Ивана Мазепы – не удалась его попытка восстановить независимость Украины. Материалы статьи базируются на «Подорожньому щоденнику» Даниэла Крмана – словацкого епископа, который венгерскими евангелистами и был направлен в походную резиденцию Карла ХІІ.

Ключевые слова: Даниэл Крман, «Подорожній щоденник», лютеране Австрийской империи, украинцы («казаки», русские, русины, русы), поляки, белорусы, россияне («московиты»), Иван Мазепа, король Карл ХІІ, Иван Дзюба, Николай Неврлый, Полтавская битва, Хуст, Мукачево, Ужгород, Пряшев.

Ukraine on Pages of “Itinerarium” (1708 – 1709) by Slovak Evangelist Daniel Crman

Events described in the article took place at the end of XVII – beginning of XVIII centuries. Swedish King Karl XII on the recommendations of his generals changed his mind and threw his troops on Poltava. Here on July, 8, 1709 battle between Russian and Swedish troops took place. Defeat of Karl XII turned into defeat of Ivan Mazepa as he couldn’t revive independence of Ukraine. The article is based on “Travel Diary” written by Slovak bishop Daniel Crman who was sent to camp residence of Karl XII.

Key words: Daniel Crman, “Travel Diary”, Lutherans of Austrian Empire, Ukrainians (cossacks, Ruthenians), Poles, Russians (Moscovites), Byelorussians, Ivan Mazepa, King Karl XII, Ivan Dzyuba, Mykola Nevrlyi, Khust, Mukacheve, Uzhgorod, Pryashiv.

читати далі »

Ясько Ростислав - Українці в Туреччині: виникнення та особливості розвитку національної меншини

У статті йдеться про Українську громаду Туреччини, особливості її виникнення та існування, а також звернено увагу на діяльність українців у цій державі та українсько-турецькі міжнародні відносини.

Ключові слова: Україна, Туреччина, Османська імперія, Запорізька Січ, еміграція, Українська громада Туреччини, дипломатичне співробітництво, Міжнародний ліцей імені Тараса Шевченка у Стамбулі.

Украинцы в Турции: возникновение и особенности развития национального меньшинства

В статье идёт речь об Украинской общине Турции, особенности еe возникновения, существовании, а также обращено внимание на деятельность украинцев в этой стране и украинско-турецкие международные отношения.

Ключевые слова: Украина, Турция, Османская империя, Запорожская Сечь, эмиграция, Украинская община Турции, дипломатическое сотрудничество, Международный лицей имени Тараса Шевченко в Стамбуле.

Ukrainians in Turkey: Origin and Peculiarities of National Minority Development

The article tells about the Ukrainian society in Turkey, peculiarities of its origin and life. Also attention is paid to activity of the Ukrainians in this country and Ukrainian and Turkish external relations.

Key words: Ukraine, Turkey, Ottoman Empire, Zaporizhska Sich, emigration, Ukrainian Society of Turkey, diplomatic relationship, International Taras Shevchenko Lyceum of Istanbul.

читати далі »

Гальчинський Володимир - Україністика Німеччини в другій половині 40-х – першій половині 50-х років XX століття

У статті розглянуто культурно-освітній період життя українців у повоєнній Німеччині в 2-й половині 40-х – 1-й половині 50-х років XX ст.

Ключові слова: україністика, табори для біженців, підручники, школи, видання, товариства.

Украинистика Германии во второй половине 40-х – первой половине 50-х годов ХХ столетия

В статье рассмотрен культурно-образовательный период жизни украинцев в послевоенной Германии в 1-й половине 40-х – 2-й половине 50-х годов XX ст.

Ключевые слова: украинистика, лагеря для беженцев, учебники, школы, издания, общества.

Ukrainistics in Germany in the Second Half of 40’s – First Half of 50’s of the XX century

Cultural and educational period of life of Ukrainians in postwar Germany in the second half of 40’s – first half of 50’s of the XX century is considered in the article.

Key words: Ukrainistics, camps for refugees, textbooks, schools, publications, societies.

читати далі »

Івашина Наталія - Хроніка українознавчих заходів у Нью-Йорку

15 травня Постійне Представництво України при ООН взяло участь у благодійному базарі для допомоги жінкам у конфліктних регіонах...

читати далі »

Анаті Еммануель - Хто такі гіксоси?

Можливістю перекласти уривок з монографії «Палестина до гебреїв», виданої кількома мовами, ми завдячуємо Сергію Плачинді, який і звернув увагу на актуальну для прадавньої історії України тему походження гіксосів, що, за гіпотезою Еммануеля Анаті, прийшли з Північного Причорномор’я. Хоча з часу виходу книги Анаті минуло досить багато часу і було зроблено чимало нових археологічних знахідок, головні наукові результати цього дослідження зберігають свою важливість.

читати далі »

Баканідзе Отар - Украинистика в Тбилисском государственном университете

В статье рассмотрено развитие украинистики в Тбилисском государственном университете, проанализированы проблемы изучения украинского языка и литературы на современном этапе.

Ключевые слова: украинистика, Тбилисский государственный университет, межгосударственные связи, язык, литература.

Ukrainistics in Tbilisi State University

The present work is dedicated to the development of Ukrainistics in I. Javakhishvili Tbilisi state University. It touches upon the problems of modern study of Ukrainian language and literature.

Key words: ukrainistics, Tbilisi State University, intergovernmental connections, language, literature.

читати далі »

Тетеріна-Блохін Дарина - Політична діяльність Ю. Бойка-Блохина в німецькому світі (до 100-річчя з дня народження)

У статті на основі архівних матеріалів розглянуто політичну діяльність українського і німецького багатократного академіка, професора Ю.Бойка-Блохина, спрямовану на проблему визнання українців як нації, яка бореться за незалежність. Далекоглядність, сміливість і політична зрілість дозволили йому увійти в довір’я визначних політиків Німеччини, які допомогли йому у вирішенні ряду важливих політичних і наукових справ на благо України.

Ключові слова: політика CSU, українська еміграція, російські емігранти, Світовий Конгрес, українська політична карта, Об’єднання німецьких славістів, наукова інституція «Незалежна Асоціація», Пан’європейський Союз.

Политическая деятельность Ю.Бойко-Блохина в немецком обществе (К 100-летию со дня рождения)

В статье на основе архивных материалов рассмотрена политическая деятельность украинского и немецкого многократного академика, профессора Ю. Бойко-Блохина, направленная на проблему признания украинцев как нации, которая борется за независимость. Дальновидность, смелость и политическая зрелость позволили ему войти в доверие выдающихся политиков Германии, которые помогли ему в разрешении ряда важных политических и научных дел на благо Украины.

Ключевые слова: политика CSU, украинская эмиграция, русские эмигранты, Мировой Конгресс, украинская политическая карта, Объединение немецких славистов, научная институция «Независимая Ассоциация», Панъевропейский Союз.

Political Activities of Yu. Boiko-Blokhyn in the German Society (to the 100th Anniversary of the Birth)

This article describes political activities of the German-Ukrainian academician Prof. Dr. J. Blokhyn. His life was dedicated to writing about fight for independent Ukrainian Nation. His courage and political influence convinced German politicians to help him to overcome many problems and obstacles.

Key words: CSU policy, Ukrainian emigration, Russian emigrants, World Congress, German slavistics, «Independent Association» scientific institution, Pan-european Union.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet