головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #3(36)
пошук по сайту
Борисенко Валентина - Українсько-японські культурні взаємини

На запрошення доктора філософії Масакі Умебаясі з 4 по 14 червня 2010 р. відбулася етнографічна екскурсія до Японії...

читати далі »

Леонов Валерий - Петр Великий и Библиотека Академии наук

На тридцатом меридиане строилась новая столица России – город Санкт-Петербург, самодостаточный локальный центр науки, культуры и образования. Статья представляет собой опыт биографии первой государственной библиотеки – БАН, основанной Петром Великим в 1714 г.

Ключевые слова: Петр Великий, Санкт-Петербург, Библиотека Академии наук (БАН), Академия наук, биография.

Петро Великий і Бібліотека Академії наук

На тридцятому меридіані будувалась нова столиця Росії – місто Санкт-Петербург, самодостатній локальний центр науки, культури й освіти. Стаття являє собою спробу біографії першої державної бібліотеки – БАН, заснованої Петром Великим у 1714 р.

Ключові слова: Петро Великий, Санкт-Петербург, Бібліотека Академії наук (БАН), Академія наук, біографія.

Peter the Great and Library of the Academy of Sciences

The new capital of Russia on the 30th meridian – city of Saint Petersburg – was thinking by Peter the Great as a unique local center of scince, culture and education. This article is an experiment of biography of the first state library (BAN), founded in 1714 by Peter the Great.

Key words: Peter the Great, Saint-Petersburg, Library of the Academy of Sciences, Academy of Sciences, biography.

читати далі »

Дідух Людмила - Музей української імміграції «Тисячоліття» м. Прудентополіс (Бразилія)

Співавтор

Марина Бондаренко - магістр культурології

У статті висвітлено особливості життя української діаспори в Бразилії. Охарактеризовано муніципалітет Прудентополіс, район компактного проживання етнічних українців, відомий як Бразильська Україна. На прикладі історії становлення Музею української імміграції «Тисячоліття» досліджено аспект громадської діяльності спільноти із збереження історичних архівів і пам’яток української імміграції, проведення відповідних заходів з метою ознайомлення бразильської громадськості з Україною. Проаналізовано один із напрямків діяльності музею – проведення самостійних наукових студій, а також надання консультаційної допомоги та сприяння в цьому вченим з різних країн. Систематизовано за відповідною тематикою основні українознавчі дослідження закладу та обґрунтовано, що він є повносилим центром українознавчих навчально-наукових досліджень у Бразилії.

Ключові слова: Бразилія, Бразильська Україна, світове українство, діаспора, музей, українознавчі навчально-наукові дослідження.

Музей украинской иммиграции «Тысячелетие» в Прудентополисе (Бразилия)

В статье освещены особенности жизни украинской диаспоры в Бразилии. Охарактеризован муниципалитет Прудентополис, район компактного проживания этнических украинцев, известный как Бразильская Украина. На примере истории становления Музея украинской иммиграции «Тысячелетие» исследован аспект общественной деятельности сообщества по сохранению исторических архивов и памятников украинской иммиграции, проведению соответствующих мероприятий с целью ознакомления бразильской общественности с Украиной. Проанализировано одно из направлений деятельности музея – проведение самостоятельных научных изучений, а также оказание консультативной помощи и содействие в этом ученым из разных стран. Систематизированы по соответствующим тематикам основные украинознавческие исследования учреждения и обосновано, что оно является полноценным центром украинознавческих учебных и научных исследований в Бразилии.

Ключевые слова: Бразилия, Бразильская Украина, мировое украинство, диаспора, музей, украинознавческие учебные и научные исследования.

Museum of Ukrainian Immigration «Millennium», Prudentopolis (Brazil)

The article is devoted to the peculiarities of life of Ukrainian diaspora in Brazil. The main focus is on the town of Prudentopolis, which is a place of compact living of ethnic Ukrainians. Giving as an example the history of organization and functioning of the Museum of Ukrainian Immigration «Millennium» authors of the article are analyzing the following aspects: public activity of a society to preserve historical archives and monuments of the Ukrainian immigration and organizing the necessary events to make Ukraine known for the Brazilian society. The authors give the analyses of the research work of the Museum and giving consultations for the scientists and students of Brazil and other countries. The article provides systematized thematic lists of Ukrainian studies in the Museum and proves that this Museum is the research centre of Ukrainian studies in Brazil.

Key words: Brazil, Ukrainian Brazil, world Ukrainians, diaspora, museum, Ukrainian studies and scientific researches.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet