головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2005   Число: #4(17)
пошук по сайту
Берегсасі Аніко - Українська мова у школах з угорською мовою навчання у соціолінгвістичному аспекті

Співавтор

Черничко Степан - кандидат філологічних наук, проректор Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ (Берегово)

Стаття присвячена проблемам вивчення української мови у школах з угорською мовою навчання на Закарпатті. Порушується питання про пошук шляхів для досягнення багатомовності національних меншин в Україні.

Ключові слова: Закарпаття, українська мова, багатомовність, інтеграція.

Украинский язык в школах с украинским языком обучения в социолингвистическом аспектe

Статья посвящена проблемам изучения украинского языка в школах с венгерским языком обучения на Закарпатье. Поднимается вопрос о поиске путей для достижения многоречивости национальных меньшинств в Украине.

Ключевые слова: Закарпатье, украинский язык, многоречивость, интеграция.

Ukrainian in Schools with Ukrainian Language of Instruction. Sociolinguistic Aspect

The article is devoted the problems of study of Ukrainian in schools with Hungarian language of instruction in Transcarpathian region. Author seeks the way for establishment of multilingualism of national minorities in Ukraine.

Key words: Transcarpathian region, Ukrainian language, multilingualism, integration.

читати далі »

Довбня Віктор - Місце української мови у філософсько-освітньому вченні Григорія Ващенка

Аналізуються різні аспекти функціонування мови у творах Г.Ващенка як джерела історії філософії освіти України. На основі лінгво-філософських уявлень про мову окреслюється центральне місце української мови у філософсько-освітній концепції вітчизняного мислителя XX ст. Робиться висновок про те, що творення української освітньої системи уможливлюється лише зверненням до мовної особистості в її національній самодостатності і самоіндентифікації.

Ключові слова: самодостатність, самоідентифікація, мовна особистість, національний характер, соціокультурний процес, народ, нація, культура, традиція, етноцентризм.

Место украинского языка в философско-образовательном учении Григория Ващенко

Анализируются разные аспекты функционирования языка в произведениях Г. Ващенкo как источники истории философии Украины. На основе лингвофилософских представлений о языке определяется центральное место украинского языка в философско-образовательной концепции отечественного мыслителя ХХ ст. Делается вывод о том, что создание украинской образовательной системы делается невозможным лишь обращением к языковой личности в ее национальной самодостаточности и самоидентификации.

A Place of Ukrainian in the Philosophical-Educational Doctrine of Grygoriy Vaschenko

The article is devoted to different aspects of functioning of language in G. Vaschenko’s works as sources of history of Ukrainian philosophy. On the basis of lingvophilosophical imaginations about language author distinguished the central place of Ukrainian in philosophical-educational conception of native thinker of the ХХ century. The researcher drew a conclusion that creation of the Ukrainian educational system is impossible only with appeal to linguistic personality in its national self-adequacy and self-identification.

читати далі »

Калакура Ярослав - Мова як об'єкт та інструмент історичного дослідження

Мова – це символ нації, це продукт природно-історичного розвитку людства. У статті автор говорить про мову як основу інтеграції наук, розгортання міждисциплінарних досліджень, особливо українознавчих. У наш час мовна ситуація в Україні штучно політизується і часто використовується в антиукраїнських цілях. Як говорить автор, мета даної статті – частково заповнити прогалини у трактуванні комунікативно-пізнавальної та символічної функції української мови з погляду історичної науки... Тільки звернення до історії може дати відповідь на ряд питань.

Язык как объект и инструмент испорического исследования

Язык – это символ нации, это продукт природно-исторического развития человечества. В статье автор говорит о языке как основе интеграции наук, расширение междисциплинарных исследований, особенно украиноведческих. В наше время языковая ситуация в Украине искусственно политизируется и часто используется в антиукраинских целях. Как говорит автор, цель данной статьи – частично заполнить упущения в трактовке коммуникативно-познавательной и символичной функции украинского языка с точки зрения исторической науки… Только обращение к истории может дать ответ на ряд вопросов.

Language as Subject and Instrument of Historical Research

In the article author emphasized significance of language and methods of linguistics, drew attention to role of historical consciousness in broadening of the Ukrainian linguistic space. Logic of thinking and people’s mentality change with the change of language. Language is a factor of ethnic human consciousness.

Key words: Ukrainian language, significance of language, linguistics, consciousness, self-consciousness, spheres of knowledge, Ukrainian studies, nation, national identity, functions of language.

читати далі »

Любарська Людмила - Перелом у етномовній свідомості сучасного українця

У статті порушено питання дослідження сучасного стану і перспектив вирішення проблеми етномовної свідомості українців на основі аналізу даних анкетування трьох груп населення: студентів, їх батьків та викладачів у кількох областях, що умовно представляють північно-західний і південно-східний регіони України.

Перелом в этноязыковом сознании современного украинца

В статье затронут вопрос исследования современного состояния и перспектив решения проблемы этноязыкового сознания украинцев на основе анализа данных анкетирования трех групп населения: студентов, их родителей и преподавателей в нескольких областях, которые условно представляют северо-западный и юго-восточный регионы Украины.

New Look in Ethno-Language Consciousness of Modern Ukrainian

In the article the question of research of the modern state and prospects of solving the problem of ethno-language consciousness of Ukrainians is described on the basis of analysis of the results of questionnaire which was held among three groups of population: students, their parents and teachers. The questionnaire took pace in some regions which conditionally present the north-western and south-east regions of Ukraine.

читати далі »

Пришляк Михайло - Філософія мови

У статті представлена проблема мови у світлі понять «знання», «ідея», «логос», «людина» тощо та методології філософії.

Ключові слова: філософія пізнання, ідея, логос, словесне виявлення, релігія, історія.

Философия языка

В статье представлена проблема языка в свете понятий «знания», «идея», «логос», «человек» и тому подобное а также методологии философии.

Ключевые слова: философия познания, идея, логос, словесное выявление, религия, история.

Philosophy of Language

In the article author described the problem of language through such concepts as «knowledge», «idea», «logos», «man» etc. and methodology of philosophy.

Key words: philosophy of cognition, idea,, verbal exposure, religion, history.

читати далі »

Гуйванюк Ніна - Українознавчі аспекти живої народної мови

У статті зазначаються основні джерела народної мови, які відбивають самобутність національної картини світу українців. Автор наголошує на тому, що мова народу пов’язана із побутом, обрядами, територією, на якій проживають люди, тощо. І на сьогоднішній день народне слово, яке сягає давніх віків, є предметом вивчення багатьох нових галузей філології – лінгвофольклористики, історичної поетики, семіотики художньої літератури… Професор підкреслює неодноразово, що саме через мову передається світогляд народу із покоління в покоління. Та цей процес був би неможливим без уважного вивчення діалектного мовлення.

Ключові слова: книжна й народна мова, фольклорна мова, світогляд, етнологія, діалектологія, діалекти, говірки, етнографізми

Украиноведческие аспекты живого народного языка

В статье перечислены основные источники народного языка, которые отображают самобытность национальной картины мира украинцев. Автор подчеркивает то, что речь людей зависит от быта, обрядов, территории, на которой проживает народ, и т. д. И на сегодняшний день слово предков, которое тянется из глубины веков, является предметом изучения новых отраслей филологии – лингвофольклористики, исторической поэтики, семиотики художественной литературы… Профессор подчеркивает не один раз то, что благодаря языку передается мировоззрение народа из поколения в поколение. Но этот процесс не происходил бы без серьезного изучения диалектной речи.

Ключевые слова: книжный и народный язык, фольклорный язык, мировоззрение, этнология, диалектология, диалекты, этнографизмы

Ukrainian Study Aspects of Living Popular Language

The basic sources of popular language which represent originality of Ukrainian national picture of the world are described in the article. Author emphasized that people’s language depends on the way of life, ceremonies, place where people live, and etc. Nowadays a word of ancestors which stretches from the remote past is studied by new branches of philology – linguofolkloristics, historical poetics, and semiotics of literature. A professor proved that language provides transfer of the people’s world view across the generations. But this process would not take a place without the serious study of dialect language.

Key words: literary and popular language, folk-lore language, world view, ethnology, dialectology, dialects, ethnographisms.

читати далі »

Карпенко Наталя - Українська мова у внутрішкільному управлінні

Стаття присвячена аналізу результатів анкетування керівників середніх навчальних закладів та визначенню їх рівня володіння державною мовою як у професійній діяльності, так і в повсякденному житті.

Украинский язык во внутришкольном управлении

Статья посвящена анализу результатов анкетирования руководителей средних учебных заведений и определению их уровня владения государственным языком как в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни.

Ukrainian in Intra-School Management

The article is devoted to the analysis of results of questionnaire held among chiefs of secondary educational establishments and to determination of their level of Ukrainian as official language both in professional activity and in everyday life.

читати далі »

Калашник Володимир - Українські вербальні символи як чинник національно-культурної самоідентифікації

Співавтор

Микола Філон - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Повнокровне життя нації неможливе без усвідомлення своїх витоків, своєї національно-культурної унікальності, неповторності своєї мови. У статті розглянуто питання про місце й роль вербальних символів у духовному самопізнанні українців. На матеріалі ключових слів-символів показано їх важливість як для збереження історично сформованих ціннісних настанов життєдіяльності етносу, так і для подальшого культурного поступу українського народу.

Украинские вербальные символы как фактор национально-культурной самоидентификации

В статье рассмотрен вопрос о месте и роли вербальных символов в духовном самопознании украинцев. На материале ключевых слов-символов показана их важность как для сохранения исторически сформированных ценностных установок жизнедеятельности этноса, так и для последующего культурного продвижения украинского народа.

Ukrainian Verbal Symbols as a Factor of National and Cultural Self-Identification

The article is devoted to the problem of place and role of verbal symbols in spiritual self-knowledge of Ukrainians. On the material of keywords-symbols author showed their importance both for saving historically formed valued attitudes of vital functions of ethnos and for subsequent cultural advancement of the Ukrainian people.

читати далі »

Сирник Марко - Стан навчання української мови у Польщі після виселення 1947 року

У статті йдеться мова про стан вивчання української мови в Польщі після виселення українців у 1947 р. Подано матеріали про стан української мови в різні роки в окремих місцевостях Польщі. Звертається увага на зменшення чисельності української громади.

Ключові слова: українська мова, воєводство, школа, національні меншини, виселення.

Изучение украинского языка в Польше после выселения 1947 года

В статье идёт речь о состоянии изучения украинского языка в Польше после выселения украинцев в 1947 г. Поданы материалы о состоянии украинского языка в разные годы в определённых местностях Польши. Обращено внимание на уменьшение численности украинской общины.

Ключевые слова: украинский язык, воеводство, школа, национальные меньшинства, выселение.

Study of Ukrainian Language in Poland after Expulsion in 1947

The article is devoted to research of study of Ukrainian language in Poland after expulsion of Ukrainians in 1947. An author presented materials about state of Ukrainian language in different areas of of Poland and paid special regard to decrease of quantity of the Ukrainian community.

Key words: Ukrainian, province, school, national minorities, expulsion.

читати далі »

Сазоненко Ганна - Українська мова в освітньому просторі ліцею

У статті висвітлюється досвід педагогічного колективу Українського гуманітарного ліцею стосовно формування мовної компетенції викладачів та учнів. Формування мовної компетенції особистості внутрішньо тісно пов’язується з вихованням української духовності й родинності, з вивченням українознавства.

Ключові слова: рідна мова, українознавство, українська словесність, духовність, добро, культура, родина, відродження, освітні технології, освітній простір ліцею, українська еліта, краса.

Украинский язык в языковом пространстве лицея

Статья освещает передовой опыт деятельности педагогического коллектива Украинского гуманитарного лицея, направленный на формирование речевой компетентности как преподавателей, так и лицеистов. В коллективе этого лицея формирование речевой компетентности личности тесно взаимосвязано с воспитанием украинской духовности и чувства семейственности, с изучением украиноведения.

Ключевые слова: родная речь, украиноведение, украинская словесность, духовность, добро, культура, семья, возрождение, становление, образовательные технологии, образовательное пространство лицея, украинская элита, красота.

Ukrainian Language in Linguistic Space of the Lyceum

The article is devoted to examination of experience of teachers of the Ukrainian Humanitarian Lyceum in formation of linguistic competence of both teachers and students of the lyceum. For teachers of this lyceum formation of linguostic competence of personality is closely connected with education of Ukrainian spirituality and sense of nepotism and with the study of Ukrainian study science.

Key words: mother tongue, Ukrainian study, Ukrainian literature, spirituality, good, culture, family, revival, formation, educational technologies, educational space of lyceum, Ukrainian elite, beauty.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet