головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2006   Число: #1(18)
пошук по сайту
Токар Леонід - Мова в самопізнанні й самотворенні народу

Стаття присвячена осмисленню ролі мови в цілісній системі самопізнання й самотворення українського народу. Розглядається інтегративний характер мовного компоненту людського буття і, зокрема, особливості його прояву в таких важливих сферах, як економіка, політика, культура.

Статья посвящена осознанию роли языка в целостной системе самопознания и самотворения укринского народа. Рассматривается интегративный характер языкового компонента человеческого бытия и, в частности, особенности его проявления в таких важных сферах как экономика, политика, культура.

The article is devoted to the awareness of role of language in the integral system of self-knowledge and self-creating of Ukrainian people. An author examined an integrative character of linguistic component of human life and, in particular, features of its display in such important spheres as an economy, policy, culture.

читати далі »

Тетеріна-Блохін Дарина - Мова – скарб нації і її треба берегти

Рідна мова – неоціненний скарб народу, його духовності, філософський розум, слід великої інтелектуальної праці народу, його історії від початків до сучасності...

читати далі »

Клипа Наталія - Використання омонімії та полісемії у газетних текстах

У статті розглядаються особливості функціонування різних типів омонімів у газетних текстах, їх стилістичне використання. Аналізуються шляхи витворення нових лексико-семантичних варіантів багатозначних слів, зокрема метафоризація, термінологізація, детермінологізація.

В статье рассматриваются особенности функционирования различных типов омонимов в газетных текстах, их стилистическое испольование. Анализируются пути появления новых лексико-семантических вариантов многозначных слов, в частности, метaфоризация, терминологизация, детерминологизация.

In the article the features of functioning of different types of homonyms in newspaper texts and peculiarities of their stylistic use are examined. An author analyzed ways of appearance of new lexical and semantic variants of the polysemous words, in particular, metaphorization, terminologization, determinologization.

читати далі »

Карпенко Світлана - Феномен мови і народна творчість: традиційне та сучасне

У статті приділено увагу деяким аспектам національного виховання через слово. Увиразнюється роль афористичних мовних засобів у розумінні психологічних рис українського етносу

В статье внимание обращено на некоторые аспекты национального воспитания через слово. Подчеркивается роль афористических языковых способов в понимании психологических черт украинского этноса.

In the article an author turned attention to some aspects of national education through a word. The role of aphoristic linguistic methods in understanding of psychological features of Ukrainian ethnos is examined.

читати далі »

Кононенко Петро - Загальнодержавна сертифікація рівнів володіння українською мовою – пріоритетний напрямок мовної та всієї освіти в Україні

Метою цієї статті є стислий розгляд і аналіз сучасного стану використання тестових технологій за кордоном і в Україні. На підставі цього, а також власних досліджень і багаторічного практичного досвіду НДІУ МОНУ з розробки, створення, запровадження і застосування стандартизованих комп’ютерних тестів з англійської мови та інших дисциплін буде зроблена спроба підтвердити висновок щодо пріоритетності і нагальної потреби створення та запровадження в Україні у найкоротший термін інструменту сертифікації рівнів володіння саме українською мовою – як загальнодержавної моделі системи зовнішнього моніторингу у мовній та інших галузях освіти.

Цель этой статьи – краткий обзор и анализ современного состояния использования тестовых технологий за рубежом и в украине. На основании этого, а также собственных исследований и многолетнего практического опыта НИИУ МОНУ по разработке, созданию, внедрению и применению стандартизированных компьютерных тестов по английскому языку и других дисциплинах, будет сделана попытка подтвердить вывод относительно приоритетности и необходимости создания и внедрения в Украине в кратчайшие сроки инструмента сертификации уровней владения имеено украинским языком – как общегосударственной модели системы внешнего мониторинга в языковой и других отраслях образования.

A purpose of this article is a brief review and analysis of the modern state of use of test technologies in Ukraine and abroad. On this basis, and also taking into account own researches and long-term practical experience of RIUS MESU in the development, creation, introduction and application of the standardized computer tests on English and other disciplines, an attempt to confirm a thought on priority and necessity to create and introduce in Ukraine at the earliest convenient an instrument of certification of levels of the Ukrainian will be done – as the national model of the system of the external monitoring in linguistic and other areas of education.

читати далі »

Погрібний Анатолій - Жива душа Донбасівського краю

Стаття присвячена ґрунтовному аналізу мовної ситуації на Донеччині. Автор акцентує небезпеку поступового завмирання тут української мови і, як наслідок, виродження українського народу на «русскоязичноє насєлєніє», а тому ставить питання про можливість зміни ситуації і міру особистої відповідальності кожного громадянина України. Дослідник зачіпає дражливі питання дотримання мовного законодавства на тлі спекулятивних оборудок довкола статусу російської мови як державної; доводить штучність постулату про так звану природну етнічно-мовну специфічність Донбасу, що служить єдиній прагматичній вузькополітичній меті утвердження на теренах східного краю України «Малой России»; нагадує про традиції Донеччини, яка подарувала державі видатних українських письменників і правозахисників; викриває справжні причини лінгвоциду і пропонує конкретні шляхи їх подолання з позицій тверезого державного мислення.

Статья посвящена обстоятельному анализу языковой ситуации на Донбассе. Автор акцентирует внимание на опасности постепенного замирания здесь украинского языка и, как следствие, перерождения украинского народа на "русскоязычное население". Ставит вопрос о возможности изменения ситуации и мере личной ответственности каждого гражданина Украины. Исследователь задевает вопросы соблюдения языкового законодательства на фоне спекулятивных сделок вокруг статуса русского языка как государственного; доводит искусственность постулата о так называемой естественной этнически языковой специфичности Донбасса, что служит единственной прагматичной узкополитической цели утверждения на поприщах восточного края Украины "Малой России"; напоминает о традициях Донбасса, который подарил государству величайших украинских писателей и правозащитников; разоблачает настоящие причины лингвоцида и предлагает конкретные пути их преодоления с позиций трезвого государственного мышления.

The article is devoted to the detailed analysis of linguistic situation in Donechyna. An author accents attention on the danger of gradual stopping functioning of the Ukrainian here and, as a result, transformation of the Ukrainian people into "Russian speaking population". Author examines possibility to change situation and measure of the personal responsibility of every Ukrainian citizen. A researcher touches the matter of linguistic legislation on a background of speculative transactions around status of the Russian as a state language. Author leads to artificiality of postulate about the so-called natural ethnical linguistic specificity of Donechyna which serves the pragmatic political purpose of formation of "Malaya Rosiya" on the east edge of Ukraine. The researcher reminds about traditions of Donechyna which gave the state the greatest Ukrainian writers and lawyers, disrobes the real reasons of lingvocide and offers the concrete ways of their overcoming from the positions of sound state thought.

читати далі »

Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet