головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2010   Число: #1(34)
пошук по сайту
Українська наукова мова
Автор: Пономаренко Ангеліна
кандидат філологічних наук, завідувач відділу української філології ННДІУВІ

Українська наукова мова

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Пропонована програма належить до циклу гуманітарних дисциплін і розрахована на аспірантів – представників різних сфер наукового знання.
Мета курсу – допомогти науковцям досконало засвоїти сучасні норми української наукової мови; досягти автоматизму у їх застосуванні; сприяти виробленню цілісного наукового погляду на мову, набуттю вмінь та навичок аналітичного опрацювання різних джерел наукової інформації, правильного використання мовних засобів залежно від сфери й мети наукового спілкування, створення власних наукових текстів.
У програмі акцентовано увагу на проблемах змістової структури наукового тексту, а також на труднощах, пов’язаних з відображенням наукового знання в усній і писемній формах. Аспіранти ознайомляться з основами й технікою наукового редагування, саморедагування, перекладу наукових праць. Окремо передбачено розгляд особливостей застосування мультимедійних технологій у репрезентації наукового дослідження.
Спецкурс розраховано на 42 години (це планування орієнтовне, розподіл годин, за бажанням викладача, можна змінювати залежно від змістового навантаження тем та рівня підготовки слухачів спецкурсу). Заняття передбачають поглиблене опрацювання теоретичного матеріалу,  вироблення навичок користування мовними засобами наукового стилю та електронними мовними ресурсами у власній науковій діяльності.
Форма контролю якості здобутих знань, умінь і навичок – підсумкова письмова робота (зразок завдань додається), результати якої мають бути обговорені  на заліковому круглому столі.

Таблиця: ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ. Див. PDF – файл.

Література

1. Алексієнко Л. А. Мова науки і національна мова // Українська мова і сучасність. – К.: НМК ВО, 1991. – С. 33 – 38.
2. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003.
3. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник.  –  К.: АртЕк, 1998.  –  190 с.
4. Городенська К. Г. Синтаксична специфіка української наукової мови // Українська термінологія і сучасність. – К.: КНЕУ, 2001. – Вип. 4. – С. 11 – 15.
5. Дядюра Г. М. Експериментальне дослідження функціонування образних засобів у науковому тексті // Мовознавство. – 2001. – №4. – С. 53–60.
6. Єрмоленко С.Я. Мова і українознавчий світогляд: Монографія. – К., 2007. – 444 с.
7. Єрмоленко С. Я. Науковий стиль // Українська мова: Енциклопедія. – 3-тє вид., змін. і доп. – К., 2007. – С. 421–422.
8. Зелінська Н.  Який він, науковий стиль? // Культура слова. – 1990. – Вип. 38. – С. 13 – 17.
9. Зразки бібліографічного опису джерел у наукових працях / Укл. Ю. Тимошенко. – Черкаси: Вид-во ЧДУ, 2003. – 60 с.
10. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К., 1970. – 307 с.
11. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990. –302 с.
12. Непийвода Н. Ф. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). – К., 1997. – 303 с.
13. Непийвода Н. Ф. Сам собі редактор: Порадник з української мови. – К.: Українська книга, 1998. – 240 с.
14. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.
15. Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. Українське термінознавство. – Л., 1994. – 215 с.
16. Сербенська О. А. Культура усного мовлення. Практикум: Навчальний посібник. – К., 2004. – 216 с.
17. Скорикова Т. П. Основы культуры научной речи: Методические материалы по спецкурсу. – М.: МИИТ, 1999.
18. Український правопис. 3-тє вид., виправлене і доповнене. – К.: Наук. думка, 1993. –240 с.
19. Чемеркін С. Г. Українська мова в Інтернеті: позамовні та внутрішньоструктурні процеси: Монографія. – К., 2009. – 240 с.
20. Ярема С. На теми української наукової мови. – Львів, 2002. – 44 с.

Зразок бланка підсумкової письмової роботи. Див. PDF – файл.

 

...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet