головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2012   Число: #2(43)
пошук по сайту
Козацький виступ 1635 р. під проводом Івана Сулими як важливий чинник українського етнодержавонацієтворення першої половини XVII ст. в українознавчому вимірі
Автор: Фігурний Юрій
кандидат історичних наук, завідуючий відділом української етнології НДІУ МОН України. Автор близько тридцяти публікацій, присвячених козацькій культурі та етнонаціональним державотворчим проблемам, зокрема двох монографій: «Історичні витоки військової культури українського козацтва», Київ, 1997 та «Історичні витоки українського лицарства», Київ, 2004.
Козацький виступ 1635 р. під проводом Івана Сулими як важливий чинник українського етнодержавонацієтворення першої половини XVII ст. в українознавчому вимірі

Актуальність дослідження заявленої нами проблематики полягає у тому, що, вивчаючи козацький збройний виступ 1635 р. під проводом І. Сулими як вагомий фактор українського етнодержавонацієтворення 1-ої половини XVII ст. в українознавчому вимірі, ми не тільки намагаємося осягнути важливі події минувшини нашої Батьківщини, а й переосмислюємо їх з висоти сьогодення та надбань, втрат і перспектив розвитку України, українців і світового українства. Новизна наукової праці виявляється в тому, що, попри значну кількість напрацювань, присвячених цьому періоду української історії, на жаль, майже відсутні узагальнюючі концептуальні публікації, у яких на достатньому теоретичному рівні, а головне всебічно аналізується роль козацького виступу під орудою І. Сулими у тогочасних вітчизняних етнічних, державотворчих і націєтворчих процесах. Об’єктом дослідження є Україна й українці в їх поступальному часопросторовому розвитку; предметом – осягнення сутності передумов, причин, розвитку та наслідків козацького виступу 1635 р. під проводом І. Сулими як вагомого чинника українського етнодержавонацієтворення 1-ої чверті XVII ст. в українознавчому вимірі. Хронологічні рамки праці охоплюють другу половину 1630–1635 рр. і зумовлені передумовами, розгортанням, завершенням і підсумками польсько-українського збройного протистояння. Географічні межі дослідження пов’язані передусім із теренами Наддніпрянщини, де розгорталися основні події козацького виступу під керівництвом І. Сулими.
Ця праця реалізується в межах виконання науково-дослідної роботи, що фінансується з державного бюджету, «Україна і світове українство в системі українознавства. Українці в світовій цивілізації і культурі», керівником якої є професор П. Кононенко. Вона виконується в ННДІУВІ відповідно до напряму планової роботи відділу української етнології.
Вивчення поставленої мети передбачає виконання таких головних завдань: 1) проаналізувати стан розробки теми та визначити теоретико-методологічну основу дослідження; 2) здійснити аналіз концептуальних понять, дотичних до проблем українського етнодержавонацієтворення; 3) простежити передумови, причини, розвиток козацького виступу 1635 р. під керівництвом І. Сулими; 4) охарактеризувати його найважливіші підсумки.
Аналіз джерел і публікацій, у яких було започатковано і продовжено дослідження даної наукової проблеми, на які мав змогу опиратися автор, показав, що заявлена проблематика потребує подальшого вивчення. Найвагомішими, безпосередньо дотичними до цієї українознавчої теми, на наш погляд, є такі праці: Щербак В.О. Антифеодальні рухи на Україні напередодні визвольної війни 1648–1654 рр. – К., 1989; Селянський рух на Україні 1569–1647 рр.: Збірник документів і матеріалів. – К., 1993; Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994; Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т. (12 кн.). – К., 1991–1992.– Т. 8.– Ч. 1. Від Куруківщини до Кумейщини (1626–1638). – К., 1995; Іванцов І.О. Повстання українського народу проти шляхетської Польщі 1635–1638 рр. – К., 2002; Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. – К., 2006.– Т. 1; К., 2007.– Т. 2; Камінський-Сулима А. Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів, 1505–1795. Громадяни, їхня держава, суспільство, культура: Пер. з польськ.– К., 2011; Фігурний Ю.С. Українські етнічні, державотворчі і націєтворчі процеси (середина XVI – середина XVII ст.) в українознавчому вимірі. – К., 2011 та ін.
У цьому комплексному українознавчому дослідженні ми задіяли один із головних наукових методів пошуку істини – принцип історизму, тобто неупереджене висвітлення й характеристику українського етнодержавонацієтворення у першій чверті XVII ст. Також ми активно послуговувалися порівняльно-історичним методом, коли вивчали вплив козацького виступу 1635 р. під керівництвом І. Сулими на перебіг вітчизняних історичних процесів, поступальний розвиток козацтва (запорожців, реєстровців і нереєстровців) і Запорозької Січі як військово-політичного об’єднання козаків і прообразу Української козацько-гетьманської держави (Гетьманщини) та зародження домодерної козацької (української) нації в контексті тогочасних в...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку

Скачати файл в форматі PDF
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet