головнановинипошукредакціяконтакти
     Рік: 2013   Число: #2(47)
пошук по сайту
Електронні освітні ресурси ННДІУВІ
Автор: Варзар Тамара
завідувач відділу інноваційних досліджень НДІУ
Невід’ємною частиною сучасного інформаційного суспільства є різноманітні електронні інформаційні ресурси. Чільне місце серед них займають електронні освітні ресурси (ЕОР). «Під електронними освітніми ресурсами розу­мі­ють навчальні, наукові, інформаційні, довід­ко­ві матеріали та засоби, розроблені в елект­ронній формі та представлені на носіях будь-якого ти­пу або розміщені у комп’ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних ци­ф­рових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами» [10]. Метою створення ЕОР є «модернізація освіти, змістове наповнення освітнього простору, забезпечення рівного доступу учасників навчально-виховного процесу до якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно від місця їх проживання та форми навчання, створених на основі інформаційно-комунікаційних технологій» [10].
ЕОР стали важливою складовою інформаці­й­ного наповнення навчально-виховного процесу на всіх його етапах: від навчально-методичного забезпечення та інформаційного наповнення самого навчання до його завершення. ЕОР також широко застосовуються під час проведення наукових досліджень, написання навчальних, нау­­кових, довідкових матеріалів тощо. Вони мо­жуть бути використані як основний засіб у навчанні (наприклад, дистанційні курси у дистанційному навчанні) або як допоміжний у традиційному навчанні (предметні дистанційні курси, електронне тестування, інтернет-опитування, спеціалізовані сайти і т.д.), а також для здійснення самостійної дослідницької діяльності та навчання.
ЕОР не є стабільними, оскільки мають відпо­відати мінливим вимогам часу, відповідно до цього вони мають змінюватися, розвиватися та створюватися нові. Їх використання сприяє більш оперативному впровадженню, поширенню та доступності сучасних наукових напрацювань, обміну інформацією між зацікавленими споживачами та розповсюдженню нових наукових, освітньо-виховних досліджень і методичних розробок. Розроблення та впровадження ЕОР є перспективним напрямком розвитку сучасних засобів та технологій навчання і викладання, зокрема з українознавства та інших гуманітарних дисциплін. Розміщення ЕОР у мережі Інтернет сприяє їх розповсюдженню не тільки на теренах України, а й за її межами, оскільки потреба в українських електронних освітніх, культурних, наукових, інформаційних ресурсах серед численної української діаспори з кожним роком зростає.
Науковцями Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії впродовж його існування розроблені та представлені для широкого загалу такі електронні освітні ресурси:
1. Офіційний інтернет-сайт Інституту «Украї­но­знавство».
2. Інтернет-журнал відкритого доступу «Ук­ра­їнознавство».
3. Електронна бібліотека Інституту.
4. Офіційний інтернет-сайт Кримської філії ННДІУВІ.
5. Програма соціологічних інтернет-опитувань та інтернет-анкетування.
6. Універсальний освітній програмний комплекс «KSL».
7. Загальнонаціональна модель стандартизованого лінгводидактичного тестування.
8. Інтернет-олімпіади з української мови та українознавства.
9. Сертифікаційне апробаційне демонстраційне комп’ютерне тестування якості рівнів володіння українською мовою.
10. Електронний підручник «Українознавство».
11. Дистанційний курс «Українознавство».
12. Дистанційний курс «Українознавчі засади філології».
13. Навчальні інтернет-чати з провідними науковцями Інституту на українознавчі теми.
14. Інтернет-проект «Психолого-педагогічне консультування on-line».
15. Українознавча інформація на інтернет-­сайтах «Вікіпедія», «Освітній портал», на сай­ті Національної бібліотеки України ім. В.І.Вер­над­сь­кого та ін.
Офіційний інтернет-сайт ННДІУВІ «Украї­нознавство» знайомить з різноплановою ді­яль­ністю Інституту. Створений у жовтні 2003 р. колективом співробітників (Т.Кононенко, С.На­ли­вайко, Ю.Сіренко, О.Мельниченко, Т.Вар­зар). За сім років існування загальний обсяг інформації на сайті досяг 900 МБ, кількість відвідувачів у 2009 р. становила понад 300 тис. більше ніж із 50 країн. Однак за цей час даний ресурс технічно застарів, тому у 2010 р. відділ інноваційних досліджень ННДІУВІ створив новий
офіційний інтернет-сайт Інституту з цією ж наз­вою, але з новою адресою: http://nrius.org.ua, який почав ф...


Звернутися до повного тексту статті  |  Звернутися до версії для друку
Оцінка змісту статті:
Ваша суспільна належність:
Архів
Новини
Увага! Щоби дізнатися, які статті з'являться наступного тижня, натисни тут.
Опитування
Як Ви оцінюєте наш сайт?LiveInternet